تماس با دبیرخانه جشنواره روابط عمومی های برتر

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، روبه روی ساختمان اصلی وزارت نفت، ساختمان 34 ، طبقه ششم، امور هماهنگی روابط عمومی های صنعت نفت

کد پستی: 1591816811

تلفن: 66491405 021

ایمیل: pr@oilfestival.ir