فرم های هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت

هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت در هشت محور به شرح زیر برگزار می­ شود:

نکته مهم: فرم عمومی شرکت در جشنواره: تمامی روابط عمومی هایی که جهت شرکت در جشنواره آثار ارسال می کنند بایستی فرم عمومی شرکت در جشنواره را تکمیل نمانید.