سطح بندی ارزیابی هشتمین جشنواره

 

منظور از سطح بندی ارزیابی جشنواره این است که فعالیتهای روابط عمومی ها با توجه به ظرفیت و گستره کاری آنان مقایسه و ارزیابی شود.

این کار دو نتیجه مهم در پی دارد: تعداد روابط عمومی هایی که مورد تشویق قرار می گیرند قابل توجه می شود و همچنین ارزیابی واقعی تر و بر اساس امکانات و اختیارات روابط عمومی ها انجام می گیرد.

الف: سطح اول (چهار شرکت اصلی)

ب: سطح دوم (شرکتهای ستادی)

ج: سطح سوم (شرکتهای پالایشی (نفت، گاز، پتروشیمی و تولیدی)

د: سطح پنجم (شرکتهای گاز استانی و پخش مناطق)