هیئت داوران هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر

انتخاب و معرفی نهایی آثار جشنواره روابط عمومی های برتر توسط گروهی از استادان برجسته روابط عمومی و ارتباطات که سوابق عملی در هر کدام از محورهای جشنواره را دارا هستند انجام می گیرد.

هیات داوران همچنین بیانیه ای را در اختتامیه جشنواره قرائت خواهد کرد که نشان دهنده نقاط قوت و ضعف آثار دریافتی در هر کدام از محورهای ارزیابی است.