شرایط و مقررات

آثار ارسالي بايد به مسائل، موضوعات و رويدادهاي صنعت نفت مربوط باشد.
آثاري در جشنواره پذيرفته مي­ شود كه در فاصله زماني اول فروردین ماه سال 1394 تا آخراسفندماه سال 1394 از طريق يكي از رسانه­ هاي كشور، مطبوعات، خبرگزاري­ ها و شبكه ­هاي راديويي و تلويزيوني منتشر شده باشد.
متقاضيان مي­ توانند حداکثر با 5 اثر در این جشنواره شركت کنند.

آثار خبري و اطلاع­ رساني راديو و تلويزيوني بايد به تاييد شبكه ­هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برسد.
لازم است همراه آثار، فرم شركت در جشنواره تكميل و روي هر يك از آثار ارسالي الصاق شود.
آخرين مهلت پذيرش آثار 30 فروردین ماه سال 1395 مي­ باشد.
عكاسان شركت كننده لازم است علاوه بر ارسال نسخه­ هاي انعكاس يافته، لوح فشرده عكس ها را با فرمتjPEG ارسال نمايند.