گزارش خلاصه اقدامات ساماندهي همايش ها در سطح ستاد وزارت نفت- اردیبهشت 96

دوشنبه چهارم ارديبهشت ماه 1396

 

گزارش خلاصه اقدامات شوراي ساماندهي همايش­ها در سطح ستاد وزارت نفت از تاريخ ابلاغ آيين نامه مربوطه(94/4/15)

باتوجه به موافقت مقام­ عالي وزارت مورخ 93/7/20درهامش نامه شماره  م­ف/333539 مورخ 93/7/19، به منظور ساماندهي و نظام­ مند­ نمودن نحوه حمايت از همايش­هاي پيشنهادي از سوي سازمان­ها و موسسات خارج از صنعت نفت، موضوع به طور مشترك از سوي كارشناسان معاونت پژوهش و فناوري و اداره كل روابط عمومي وزارت نفت مورد بررسي قرارگرفت و نتايج در قالب آيين ­نامه ­اي ويژه تحت عنوان: "آيين­ نامه ساماندهي و نحوه حمايت از همايش­هاي پيشنهادي خارج از صنعت نفت" تدوين و پس از تصويب، مراتب طي ابلاغيه شماره م ف/178359 مورخ 94/4/15 جهت اجرادرسطح صنعت نفت منعكس گرديد.

براساس بند (4-1) از ماده "4" مندرج در آيين ­نامه مزبور، شوراي ساماندهي همايش­ها در سطح ستاد وزارت نفت به ­عنوان نهاد تصميم ­گيرنده براي بررسي همايش­هايي كه صرفا به ستاد وزارت نفت ارجاع مي­شوند در چارچوب ضوابط موجود در آيين­ نامه مزبور تشكيل و پس از تعيين اعضاء ، اولين جلسه اين شورا درتاريخ 94/5/13 برگزار گرديد. شايان ذكراست، از تاريخ مذكور تاكنون تعداد 230 مورد تقاضا ازسوي سازمان­هاي خارج از صنعت نفت براي حمايت از همايش­ها به ستاد وزارت نفت ارجاع و مراتب در دستور كار شورا قرار گرفته است.

     دراين راستا، براساس تمهيدات به عمل آمده از سوي شورا، مطابق فرم­هاي از قبل طراحي شده، نسبت به اخذ اطلاعات از سازمان­هاي متقاضي اقدام لازم معمول و پس از دريافت مستندات تكميلي، موارد در جلسه شورا (حسب مورد با حضور كارشناسان سازمان متقاضي و اركان تخصصي ذيربط در سطح صنعت نفت)موردبررسي قرار مي­ گيرد. لازم به ذكراست، تاكنون اين شورا بابرپايي 39 جلسه، انجام بررسي مستندات مطابق معيارهاي موجود در آيين ­نامه و تراز­سازي شاخص­ها، درخصوص نحوه حمايت يا عدم حمايت از همايش­هاي مورد تقاضاتصميم گيري نموده است كه خلاصه گزارش نتايج حاصل از تصميمات متخذه درجلسات فوق ­الذكر براي همايش­هاي بررسي شده و ساير موارد ارجاعي به ستاد وزارت نفت به شرح اطلاعات جدول ذيل عبارتند از :

 

الف- مواردي كه در جلسه شورا مطرح و براساس تصميمات متخذه،  مشمول حمايت معنوي گرديده ويا به لحاظ ارتباط با شركتهاي تابعه ، مراتب به كارگروه ساماندهي همايشها در اركان ذي­ربط ارسال گرديده است. 86 مورد

 

ب- مواردي كه در جلسه شورا مطرح و براساس تصميمات متخذه،  مشمول حمايت معنوي نگرديده و يابه دليل عدم ارسال اطلاعات تكميلي از سوي سازمان متقاضي، از مدار بررسي خارج گرديده است. 46 مورد

ج-مواردي كه در حال حاضر فرايند اخذ اطلاعات و مستندات تكميلي آنها از سازمان­هاي متقاضي براي طرح در جلسه شورا در دست اقدام و پيگيري مي­باشد. 98 مورد

لازم به ذكر است در خصوص اقدامات پيراموني فوق­ الذكر تاكنون حدود 600 مورد مكاتبه(اعم از درون و برون­ سازماني) صورت پذيرفته است.

طراحی و تولید : واحد فناوری اطلاعات اداره کل روابط عمومی وزارت نقت

TinyTick 1.1