اعضای کارگروه ساماندهی همایش ها

مسووليت بررسي و انتخاب همايش­ها در دو سطح زير:

كارگروه در شرکت­های اصلی
شورا ­در سطح ستاد وزارت نفت

به عنوان نهادهاي تصميم­گيرنده براي حمايت و يا  عدم حمايت از همايش­ها می­باشد.

     الف-  كارگروه

تركيب اعضاي كارگروه در شرکت­های اصلی عبارتند از:

مدير پژوهش و فناوري و يا نماينده تام الاختيار(رئيس كارگروه)
نماینده مديريت توسعه منابع انساني
نماینده مدیریت­/ واحد بلافصل/ شرکت فرعی متقاضی حضور در همايش(­حسب مورد)
 نماينده روابط عمومي (دبيركارگروه)

ب- شورا

تركيب اعضاي اين شورا در ستاد وزارت نفت عبارتند از :

معاون پژوهش و فناوري يا مدیر کل امور پژوهش (رئيس شورا)
نماینده معاونت توسعه سرمايه انسانی و مدیریت
نمايندگان معاونت­هاي ستادي وزارت نفت/ پژوهشگاه صنعت نفت/  دانشگاه صنعت نفت/  پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت وگاز / موسسه مطالعات بين­المللي انرژي حسب مورد.
نماینده مدير كل روابط عمومي وزارت نفت (دبير شورا)

  وظایف كارگروه/ شورا

بررسي همايش­هاي پيشنهادي از سوی سازمان­هاي برگزاركننده خارج از صنعت نفت.
 تعيين ميزان تناسب آنها (عالي، بسيار خوب، خوب و متوسط­) بر اساس جدول معيارهاي انتخاب همايش­هاي پيشنهادي از خارج صنعت نفت.
تعیین میزان مشاركت و نحوه حمايت از همايش­ها بر اساس امتيازات كسب شده (جداول پيوست شماره2و3).
تأييد و ابلاغ سطح حمايت و مشاركت در همايش­هاي واجد شرايط حمایت به متقاضيان حضور در  همايش­ها و نيز سازمان­هاي برگزاركننده خارج از صنعت نفت.

طراحی و تولید : واحد فناوری اطلاعات اداره کل روابط عمومی وزارت نقت

TinyTick 1.1